Прогноз 18.02.16

Цикл «Хвилі Часу»

Цикл «Хвилі Часу»

Сьогодні, 18 лютого о 23:59 за київським часом розпочнеться період Горбатого Місяця. Його вплив буде відчуватися до 22 лютого, коли о 20:19 прийде черга Повні.
Місяць у Раку до 04:17 20 лютого, потім у Леві до 13:24 22 лютого.
«Місячна весна» до 19 лютого за нею «Місячне літо» до 26 лютого (включно).
Тиждень Ягуара в традиції Хранителів Днів майя до 1 березня (включно).
Сьогодні самий центр періоду «без часу», а з 21 лютого починається новий цивільний рік у місцевостях де користуються календарем майя.

Світ величезний. Місце кожного з нас у ньому не однакове, як би близько ми не знаходилися у ньому географічно. Тому в різний час мі відчуваємо себе інакше у, здавалося б, однакових обставинах та місцях. З тими самими людьми. Кожен відчуває свою хвилю. Ту, що піднімає чи накриває його. Чи відносить у далечінь… 
Для когось ця хвиля, про яку я буду писати, тільки розпочинається. Для когось вона вже триває якийсь час. Для кого вона народиться з глибин після того як відійде нинішня. Це може тривати до зміни фази місяця, пори «місячного року», зміни «тижня» у традиції Хранителів днів майя чи поки не завершаться зміни що ініціюються у вашому житті. Для когось ритми співпадають більшу частину часу, для когось тільки тепер. Хтось завжди сам у своему океані. 
Слухайте Ваші хвилі, відчувайте їх, вірте їм. Поринайте у Ваше безодні та підкорюйте Ваші цунамі.
Це для вас. Це для нас.
Для того щоб одне море змогло зустрітися з іншим.


Час для нового початку в твоєму житті. Якщо ти хотів втілити в життя якийсь задум, якщо хотів почати справу, якщо хотів щось докорінно змінити і «почати з чистого аркуша» — це саме той час. Зміни в тобі самому теж відбуваються, але головний акцент зараз на тому, що ти можеш зробити в навколишній дійсності і з нею самою.

Це благодатний час, коли фон твого життя наповнений необхідними можливостями, коли ти сам наповнений силами. Коли у тебе вже склалося бачення майбутньої справи, ти бачиш деталі і підготував основу. Залишилося лише почати. Дозволити всьому відбуватися так, аби затримки або сумніви не зламали паростки, що тільки но прокльовуються.

Тобі дають зелене світло. Показують, що немає необхідності боятися і все, в принципі, не так страшно, як ти думав. Одночасно ти розумієш, що це, по суті, і не старт для тебе. Це більше схоже на продовження, повернення до чогось, що вже було тобою, твоєю діяльністю, твоїм захопленням. Ти бачиш різницю в тому, що є добре, в цьому питанні, і що є роботою початківців, і ти розумієш, що посередній рівень — не для тебе. Ти хочеш краще, вправніше. Ти хочеш досягти більшого ніж є у тебе самого, і більшого, ніж пропонують багато хто навколо. І це — іще одне підтвердження вільного шляху попереду. У тебе вже є база, ти володієш основами. Ти відчуваєш як працює те, за що берешся. І ти повинен розуміти — тобі це не здається. Все дійсно так.

Ти можеш якісно змінити своє життя і те, чим займаєшся.

Помилка, яка може загрожувати тобі на цьому шляху — жадібність і, в зв’язку з цим, зацикленість і прикутість до «одного місця», де зберігаються твої скарби.
Ти не можеш досить активно діяти в світі, якщо ти трясешься над кожною копійкою і кожною річчю. Якщо ти не можеш відійти від чогось через те що боїшся, що це поцуплять, або воно саме кудись подінеться. Життя — це рух. Твій рух і рух всього навколо. Речі купуються, використовуються, а потім стають непридатними або переходять до нових власників. Гроші заробляються і витрачаються. Ти сам змінюєшся і змінюється твоє оточення. Якщо ти хочеш щоб все залишалося як є і лише примножувалося — це не життя, тому що це не рух, а складування і примноження ваги. Тобі доведеться щось залишити, щось витратити, з кимось попрощатися, щось змінити. Більш того, чим більше ти будеш віддавати світу (ідеями, творіннями, допомогою іншим) тим більше ти будеш отримувати в своє розпорядження. Не для придбання, а для використання. Це підвищення мобільності. Це розширення ресурсів за рахунок обміну. Це твоє життя + життя тих, хто тобі допоможе і кого ти зустрінеш. Це збагачення без «майнового» примноження. Це більше фарб для твого життя і наповнення тебе без додавання зайвого вантажу всьому чим ти можеш «жонглювати».

Ти наближаєшся до того, що малося на увазі під виразом «слово — початок творіння». Щось легке і безтілесне, здатне породжувати «предмети» і формувати взаємозв’язки. Як оратори, які залучають на свій бік ресурси за рахунок тієї енергії, яку транслюють у навколишній світ.
Якщо необхідно, слово буде твоїм другом і помічником. Воно може стати інструментом і будівельним матеріалом. Якщо це тобі необхідно.

003

Цикл «Волны Времени»

Сегодня, 18 февраля в 23:59 по киевскому времени начнется период Горбатой Луны. Её влияние будет ощущаться до 22 февраля, когда в 20:19 настанет черед Полнолуния.
Луна в Раке до 04:17 20 февраля, затем во Льве до 13:24 22 февраля.
«Лунная весна» до 19 февраля, а затем «Лунное лето» до 26 февраля (включительно).
Неделя Ягуара в традиции Хранителей Дней майя до 1 марта (включительно).
Сегодня самый центр периода «безвременья», а с 21 февраля начинается новый гражданский год в местностях и странах, где и сейчас используют календарь майя.

Мир огромен. Место каждого из нас в нем не одинаково, как бы близко мы не находились географически. Поэтому в разное время мы чувствуем себя иначе в, казалось бы, одинаковых обстоятельствах и местах. С теми же людьми. Каждый чувствует свою волну. Ту, что поднимает или накрывает его. Уносит прочь…
Для кого-то эта волна, о которой я буду писать, только начинается. Для кого-то она уже какое-то время присутствует в жизни. Для кого она родится из глубин после того как отойдет нынешняя. Это может продолжаться до изменения фазы луны, смены сезона «лунного года», изменения «недели» в традиции Хранителей дней майя или пока не завершатся изменения инициированные в вашей жизни. Для кого-то ритмы совпадают большую часть времени, для кого-то только сейчас. Кто-то всегда один на просторах своего океана.
Слушайте Ваши волны, чувствуйте их, верьте им. Погружайтесь в Ваши бездны и покоряйте Ваши цунами.
Это для вас. Это для нас.
Для того чтобы одно море смогло встретиться с другим.


Время для нового начала в твоей жизни. Если ты хотел воплотить в жизнь какую-то задумку, если хотел начать дело, если хотел что-то изменить коренным образом и «начать с чистого листа» — самое время. Перемены в тебе самом тоже происходят, но главный акцент сейчас на том, что ты можешь сделать в окружающей действительности и с ней самой.

Это благодатное время, когда фон твоей жизни наполнен необходимыми возможностями, когда ты сам наполнен силами. Когда у тебя уже сложилось видение будущего предприятия, ты видишь детали и подготовил основу. Осталось лишь начать. Позволить всему совершаться так, чтобы заминки или сомнения не сломали ростки проклюнувшихся всходов.

Тебе дают зеленый светю. Показывают, что нет необходимости бояться и все, в принципе, не так страшно, как ты думал. Одновременно ты понимаешь, что это, по сути, и не старт для тебя. Это больше похоже на продолжение, возвращение к чему-то, что уже было тобой, твоей деятельностью, твоим увлечением. Ты видишь разницу в том, что есть хорошо, в этом вопросе, и что является работой начинающих, и ты понимаешь, что посредственный уровень — не для тебя. Ты хочешь лучше, искуснее. Ты хочешь добиться большего чем есть у тебя самого, и большего, чем предлагают многие вокруг. И это — лишнее подтверждение, что путь свободен. У тебя уже есть база, ты владеешь основами. Ты чувствуешь как работает то, за что берешься. И ты должен понимать — тебе это не кажется. Все действительно так.

Ты можешь качественно изменить свою жизнь и то, чем занимаешься.

Ошибка, которая может угрожать тебе на этом пути — жадность и, в связи с этим, зацикленность и привязанность к «одному месту», в котором хранятся твои сокровища.
Ты не можешь достаточно активно действовать в мире, если ты трясешься над каждой копейкой и каждой вещью. Если ты не можешь отойти от чего-то потому как боишься, что это умыкнут, или оно само куда-то денется. Жизнь — это движение. Твое движение и движение всего вокруг. Вещи приобретаются, используются, а затем приходят в негодность или переходят к новым владельцам. Деньги зарабатываются и тратятся. Ты сам меняешься и меняется твое окружение. Если ты хочешь чтобы все оставалось, как есть и лишь приумножалось — это не жизнь, потому что это не движение, а складирование и утяжеление. Тебе придется что-то оставить, что-то потратить, с кем-то проститься, что-то изменить. Более того, чем больше ты будешь отдавать миру (идеями, творениями, помощью другим) тем больше ты будешь получать в свое распоряжение. Не для приобретения, а для использования. Это повышение мобильности. Это расширение ресурсов за счет обмена. Это твоя жизнь + жизнь тех, кто тебе поможет и кого ты встретишь. Это обогащение без обрастания «предметами». Это больше красок жизни и наполнение тебя без добавления лишнего груза всему чем ты можешь «жонглировать».

Ты приближаешься к тому, что понималось под фразой «слово — начало творения». Нечто легкое и бестелесное, способное рождать вещи и формировать взаимосвязи. Как ораторы, привлекающие на свою сторону ресурсы за счет той энергии, которую они транслируют в окружающий мир.
Если необходимо, слово будет твоим другом и помощником. Оно может стать инструментом и строительным материалом. Если это тебе необходимо.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s